Velosipēdu reģistrācija

No 04.12.2010. uzsākta velosipēdu reģistrācija.
Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga. To var veikt jebkurā CSDD nodaļā. Tuvākajā laikā velosipēdus varēs reģistrēt arī elektroniskā veidā CSDD mājas lapā www.csdd.lv sadaļā „e-pakalpojumi�.

Velosipēda reģistrāciju veic, pamatojoties uz velosipēda īpašnieka vai viņa pārstāvja iesniegumu, kurā jānorāda:
– īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, bet juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;
velosipēda marka, modelis un rāmja numurs. Velosipēdu bez rāmja numura CSDD nereģistrē!
– datums, kad reģistrētas vai mainītas īpašuma tiesības;
– informācija par īpašuma tiesību maiņu.

Maksa par velosipēda reģistrāciju – Ls 1,23 (ar PVN).

Reģistrējot velosipēdu, tiek izdarīts ieraksts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Par reģistrācijas faktu dokumenti izsniegti netiek.
Pamatojoties uz velosipēda īpašnieka vai viņa pārstāvja iesniegumu, velosipēdu var norakstīt, kā arī reģistrēt velosipēda īpašnieka datu maiņu.

Kam var reģistrēt īpašumā velosipēdu?

Velosipēdus reģistrē īpašumā:
– personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju.
– juridiskai personai.

Kas var veikt velosipēdu reģistrāciju CSDD nodaļā?

Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, velosipēda reģistrācijai CSDD nepieciešamos dokumentus iesniedz un iesniegumu paraksta:
          velosipēda īpašnieks – pilngadīga fiziska persona;
          velosipēda īpašnieka – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
          velosipēda īpašnieka – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
          velosipēda īpašnieka – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju.
          velosipēda īpašnieka – juridiskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
          velosipēda īpašnieka – juridiskas personas – atbildīga persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Kas varēs veikt velosipēdu reģistrāciju CSDD mājaslapā www.csdd.lv sadaļā „e-pakalpojumi�?

Velosipēdu reģistrāciju CSDD mājas lapā www.csdd.lv sadaļā „e-pakalpojumi� var veikt reģistrētā pilngadīgā persona:
            sev īpašumā;
            savā aizbildnībā esošai personai īpašumā;
            tā uzņēmuma īpašumā, kurā personai pēc Uzņēmuma reģistra datiem ir pārstāvības tiesības.