Ceļu satiksmes noteikumi 22.nodaļa

22. Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem

 217. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav
jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu  – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem.
Šādā gadījumā velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura
mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadītājam  – mopēda vai
jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai), kas pēc šo noteikumu
35.punktā minētās amatpersonas pieprasījuma jāiedod pārbaudei.

218. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā
atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto
aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos
bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.
(MK 05.02.2008. noteikumu nr.75 redakcijā)

219. Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā. Velosipēdam jābūt
aprīkotam ar bremzēm.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. noteikumiem nr.1028)

220. Mopēdam jābūt uzstādītām izgatavotāja paredzētajām iekārtām, mehānismiem
un ierīcēm, tām jādarbojas visos paredzētajos reţīmos. Mopēdam jābūt aprīkotam ar
divām savstarpēji nesaistītām bremzēm, priekšā ar baltas gaismas lukturi, bet
aizmugurē – sarkanas gaismas lukturi un sarkanu gaismas atstarotāju, skaņas signālu,
stāvbalstu un trokšņu slāpētāju. Mopēdam, kas izgatavots pēc 2001.gada 1.janvāra,
papildus jābūt aprīkotam ar pakaļējo bremţu signāllukturi, gaismas virzienrādītājiem,
numura apgaismojuma lukturi, atpakaļskata spoguļiem un ātruma mērīšanas ierīci
(spidometru).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. noteikumiem nr.1028)

221. Velosipēdu un mopēdu piekabēm aizmugurē jābūt sarkanam gaismas
atstarotājam.

222. Braucot ar mopēdu, jebkurā diennakts laikā priekšpusē jābūt iedegtam baltas
gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.

223. Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranţiem (dzelteniem)
gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē
– sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam
priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju.
(MK 01.11.2010. noteikumu nr.1028 redakcijā)

224. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami
tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts
izbraukt, tikai lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu vai ja braukšanai attiecīgajā
virzienā ir iekārtota atsevišķa braukšanas josla, kā arī šo noteikumu 229.punktā
minētajos gadījumos, lai nogrieztos pa kreisi vai apgrieztos braukšanai pretējā
virzienā. Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa nomali, bet velosipēdu vadītājiem – arī
pa ietvi.

225. Velosipēdu vadītāji treniņnodarbību laikā vai organizētu sacensību laikā, ja
tos noteiktā kārtībā pavada speciāli aprīkoti automobiļi, drīkst neievērot šo noteikumu
224.punktā, kā arī 219., 221. un 223.punktā minētās prasības, ja tiek nodrošināta ceļu
satiksmes drošība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. noteikumiem nr.1028)

226. Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu
satiksme netiek regulēta, velosipēdu un mopēdu vadītājiem jādod ceļš
transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

227. Vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo
transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām un  velosipēdu vadītājiem ir priekšroka,
velosipēdu vadītāji drīkst turpināt braukt tad, kad tie novērtējuši attālumu līdz
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un
pārliecinājušies par drošību.

228. Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā ārpus
apdzīvotām vietām velosipēdu un mopēdu vadītājiem atļauts tikai no brauktuves labās
malas (labās nomales), dodot ceļu tajā pašā virzienā un pretim braucošajiem
transportlīdzekļiem.

229. Nogrieţoties pa kreisi vai apgrieţoties braukšanai pretējā virzienā
krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, velosipēdu
vadītājiem brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuvju labo malu, iepriekš
pārliecinoties par ceļu satiksmes drošību un  dodot ceļu tajā pašā virzienā
braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā
ar braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka. Ja braukšanai pa kreisi
iekārtota atsevišķa braukšanas josla, nogriezties atļauts no šīs joslas labās malas.
Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā ārpus krustojumiem
atļauts no brauktuves labās malas.

230. Velosipēdu vai mopēdu vadītājiem aizliegts:
230.1. braukt, neturot stūri;
230.2. braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;
230.3. pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes
dalībniekus;
230.4. vest ar velosipēdu pasaţierus, izņemot bērnus vecumā līdz septiņiem
gadiem, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam.
230.5. vest ar mopēdu pasaţierus, ja tas nav paredzēts pasaţieru pārvadāšanai;
230.6. braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš;
230.7. vilkt velosipēdus vai mopēdus, kā arī citus transportlīdzekļus, izņemot
piekabes, kas izgatavotas speciāli šim nolūkam;
230.8. braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres vai ar neaizsprādzētu galvā uzliktās
aizsargķiveres siksnu, kā arī vest ar mopēdu pasaţierus, kas nav uzlikuši galvā
aizsargķiveri vai nav aizsprādzējuši galvā uzliktās aizsargķiveres siksnu. Bērnus
vecumā līdz septiņiem gadiem atļauts pārvadāt tikai pilngadīgām personām;
230.9. braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 548.ceļa zīmi.